Vytisknout tuto stránku

VV FAČR ukončil soutěžní ročník 2020/2021

Napsal(a)  Zveřejněno: 04. 05. 2021

Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2021 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/21.

„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát“, říká předseda FAČR Martin Malík.

VV FAČR při svém rozhodování myslel i na to, že po dlouhé herní a tréninkové přestávce není možné realizovat s ohledem na absenci společné přípravy hráčů v klubech restart soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů.

„Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů, včetně tolik potřebného tréninkového procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o druhou sezónu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny“, připomíná generální sekretář FAČR Jan Pauly.

FAČR přesto doufá, že ukončení soutěží, neznamená stále ještě automaticky konec fotbalové sezóny. V tomto duchu je také asociace připravena pomoci klubům s realizací případných turnajů jednotlivých klubů na OFS a KFS spadajících termínově do sezóny 2020/21.

„VV FAČR dnes rozhodl také o tom, že v případě realizace podobných turnajů, pokud tedy budou umožněny z hlediska hygienického rozvolňování, bude za předem stanovených pravidel proplácet náklady klubů na rozhodčí, tak abychom mohli jako střešní organizace amatérského fotbalu přispět alespoň nějakou měrou k reálnému návratu fotbalu na hřiště a zároveň pomoci přípravě hráčů na novou sezónu,“ dodává předseda FAČR Martin Malík.

 

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2020/2021, VYHLÁŠENÍ AMNESTIE
A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH
1. Na základě ustanovení § 5 odst. 7 Soutěžního řádu se ke dni 4. 5. 2021 ukončuje Soutěžní ročník 2020/2021 ohledně mistrovských soutěží vyjma:
a) soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže;
b) 1. ligy žen;
c) poháru FAČR – MOL Cup 2020/2021.
2. Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2020/2021 se použije § 18 Soutěžního řádu ve spojení s § 6
přílohy č. 6 Soutěžního řádu s tím, že rozhodným dnem pro takové určení je 4. 5. 2021; tím není
dotčena změna v důsledku pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
3. Ustanovení § 19 Soutěžního řádu o postupech a sestupech se pro soutěžní ročník 2020/2021 nepoužije
vyjma případu, kdy
a) bude některé z družstev FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovat; a
b) počet družstev v příslušné skupině ČFL nebo MSFL nebude upraven postupem jiného družstva
do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle § 21 Soutěžního řádu.
4. Řídící orgán soutěže pro případ vyššího počtu družstev v soutěži upraví v Rozpisu soutěží pro soutěžní
ročník 2021/2022 počet postupujících a sestupujících družstev tak, aby po tomto soutěžním ročníku
došlo k dosažení předpokládaného počtu družstev v jednotlivých soutěžích.
5. Ustanovení § 21 Doplňování míst v soutěžích není tímto rozhodnutím dotčeno, když právo účasti se
odvozuje z pořadí podle odstavce 2 s tím, že se týká družstev umístěných od prvního místa včetně.
6. Řídící orgán zařadí do jednotlivých soutěží pro uskutečnění losovacího aktivu pro soutěžní ročník
2021/2022 ta družstva členských klubů, která byla zařazena do losovacího aktivu pro soutěžní ročník
2020/2021, ledaže členský klub nesplní další podmínky stanovené v § 16 Soutěžního řádu.
7. Kompenzační poplatky podle § 33 Soutěžního řádu se pro soutěžní ročník 2021/2022 zrušují.
8. Ligová fotbalová asociace je oprávněna upravit Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021.
9. Pro případ, že nebude možné odehrát předkola poháru FAČR, postupují stejná družstva jako v
soutěžním ročníku 2019/2020.
10. Pro losovací aktiv soutěžního ročníku 2021/2022 organizovaný ŘKČ a ŘKM se stanoví nejzazší termín
1. 7. 2021.
11. Pořádání předkol poháru FAČR, nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze
v souladu s protiepidemickými předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy.
Výkonný výbor doporučuje, aby pobočné spolky, stejně jako ŘKČ a ŘKM poskytly členským klubům
při organizaci těchto soutěží či utkání maximální součinnost s tím, že pod podmínkou schválení těchto
utkání řídícím orgánem soutěže a jejich zavedení v Informačním systému FAČR budou náklady na
rozhodčí řádně delegované příslušnou komisí rozhodčích uhrazeny ze strany FAČR, a to pro všechna
utkání sehraná do 30. 6. 2021.
12. Výkonný výbor FAČR rozhodl podle ust. § 119a Disciplinárního řádu FAČR o vyhlášení amnestie
takto:
a) Výkonný výbor FAČR promíjí všechny nevykonané tresty zákazu činnosti nebo jejich zbývající části
uložené na počet soutěžních utkání, pokud byly pravomocně uloženy před 3. 5. 2021.

b) Výkonný výbor FAČR promíjí všechny nevykonané tresty zákazu činnosti nebo jejich zbývající části
uložené na časové období, pokud byly pravomocně uloženy před 3. 5. 2021 na období nepřesahující
30. 9. 2021.
c) Výkonný výbor FAČR nařizuje, aby byla k 3. 5. 2021 zastavena pravomocně neskončená
disciplinární řízení.
d) Amnestie se vztahuje všechny disciplinární přečiny vyjma:
i. Surová hra podle § 42 odst. 3;
ii. Tělesné napadení podle § 48 odst. 5 a 6;
iii. Úplatkářství podle § 49;
iv. Doping podle § 52;
v. Podvod podle § 53;
vi. Veřejné hanobení, diskriminace, ponížení podle § 54;
vii. Znevážení jména fotbalu podle § 59;
viii. Maření výkonu rozhodnutí podle § 60;
ix. Neuhrazení splatných dluhů podle § 60a;
x. Zneužití pravomoci podle § 62;
xi. Disciplinární přečin proti majetku FAČR a delegovaných osob podle § 63;
xii. Narušení regulérnosti soutěže či utkání podle § 64;
xiii. Porušení povinností pořádajícího klubu podle § 65;
xiv. Nesportovní chování fanoušků a jiných osob podle § 66;
xv. Zákaz náboženské, ideologické a politické propagandy podle § 67;
xvi. Zákaz projevů hanobící příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvu pleti, sexuální
orientaci, národnost, náboženství či politickou příslušnost podle § 67a;
xvii. Neoznámení disciplinárního přečinu podle § 68;
xviii. Porušení Soutěžního řádu podle § 69;
xix. Porušení Přestupního řádu nebo Přestupního řádu FIFA podle § 69a;
xx. Porušení Zprostředkovatelského řádu podle § 69b.
e) Amnestie se dále nevztahuje na jednání, pro něž dosud nebylo zahájeno disciplinární řízení, nebo
pro které je disciplinární řízení přerušeno.
f) Amnestie se nevztahuje také na tresty uložené v prvním stupni Disciplinární komisí Ligové
fotbalové asociace a na řízení vedená v prvním stupni před tímto orgánem.

 

Zdroj: FAČR

Číst 671 krát Naposledy změněno 05. 05. 2021

Nejnovější od JM89